Máy ko cần jailbreak

Youtube++

Zing++

UDID của máy trong bản build này

9748144b8b78db3ce4ec26ba9be2509e54d275b9
015238b367250a0648572f8f0130640e34dfc9e9
3be5166b387a24e535e3a00dab490eeb22d94c24
9515bd335d64804b9ac300497479eda53bc426ab
96cb881c4d234c333058c15fb0bb194d1a122fa0
1465dba94fe6218ebbf82fd2ba7c63462c3d4a7a
0fca56898606f430b73d6a2fd19ecf23161a43a4
ee84a442ad6a58c7ea82570f4ba107b4797d921a
8e12a112f32f6dac95cd90f1690b6dc93c7b6b11
ad52a1b1da778e9de8484455f57f409ca92d4d7d
54bdc4194703615fae28364c06f094759d1c0105
660f56b801a08919a236011b033becc86a534ddd
04dab434e57d9a04fc13c9facc22842aebbbb944
7930e5b59fa8bb401933ff8979f81975a64358d7
745e319db2b6955e176a82ee3ec92249904b4080
8db33208d70b918133dc39d8999f72c77218b733
ffe183ff8466e86af7af029d78244899da5313ce
b83e2fb96c71d880e1cd4f06dd07b35bc7d8cebf
98997399d2ec23d78fe8e10549b5b17ae1ed9eab
469739d20d331d38aebfd4d2afb4ea159d464934
520445997e08478ff105b7fce975271cc33086f1
972b05fc7b632f3c87fa6b12119207d78a5fc884
d0ccc4159baa834b7713cffa4e7e7ed76d349efa
51c3d023a8822061583d3cac3336d782789e29e1
feb34e31fa7166388e4592da91aeaf16817af5a4
00f7cf95cfa2ef01e7334d4feb7b7110b3d30b0c
8ae3ecf45d5a7d7986a0d48eb9065338dc853a97
9a66eff9e5637a0b75b7c6ac694db35119208432
9a4688e4dc8e0a1ab59f6c4865c66479660e156c
04961f34baa27b1d0d5615e5bb0f97f6ae171469
4d62cd17570264ed77d52ea8f57a7b9cc9edce91
f0c9c3fa7d535e7feedaa2fec82ed4970683d51d
a58f8393faddbcbdda2f06e9ed337bfc607ce33d
b5273d8de9ac2db71eb9be5cfd70e06556f7b173
34f7a545e58aa32e2ad67a9e96acc86497d70cd6
0f87ec03a78010dcf4074cfef8c69320d488c5d5
46ef257e561acc060e6134da007de764723de4fa
b40211a49f3c21467601e3f6de3437d6c8f170ae
2227cffc35545582a5fbf2e793dba30c114507c3
3db312e99f4195ddf7768c71bd07fa620592c571
085ececf36c03ce613bf7a3ac346dc3971c5fa79
7b2a08981824d32269b2db51c109d7b50d61f150
85da1d6f501db594109fd802054886b83b60c8db
803adf91368c5e9c76d0acd434a660b14267b8a1
4a8058c1d6f58c4af19639d827d610e06a3aa461
84d119be0f7095e38f3920137d8cd8f99e8e5283